Projektledare, hållbarhetscoach och omställare

Jenny Lundahl arkitektur ab

Slåttergatan 22
621 54 Visby

jenny@jennylundahl.se
072 705 35 55
linked in

Jenny Lundahl arkitektur ab arbetar med att skapa förändring för den omställning vi alla behöver göra för att rädda jorden från kollaps.

Jag arbetar som projektledare i medskapande processer där alla involverade tillsammans skapar förändringen. Jag har kompetens inom förändringsarbete för klimat och miljö, arkitektur och projektledning. Min övertygelse är att det inte finns en person eller grupp som har lösningarna för hur vi och alla andra ska göra. Därför arbetar jag med lyssnandet i fokus för att lyfta fram de specifika möjligheterna för varje organisation och individ och inför varje ny förutsättning. Det är samtalet som är viktigast och att bli varse att vi är i förändring. Att mäta det som görs synliggör förändringen. Att visa när förändringen sker är viktigt för att inspirera andra. Att inspireras av andras arbete och dra lärdomar av hur andra arbetar är avgörande.

Omvärlden

Den biologiska mångfalden kan liknas vid människans och naturens immunförsvar. Förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringen utgör tillsammans två stora hot mot mänskligheten. Utsläppen av koldioxid i Sverige fortsätter att öka liksom användningen av plast, källa Naturvårdsverket.

          Det mellanstatliga samarbetet om biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES, som består av 132 medlemsländer, har nyligen presenterat en omfattande rapport över tillståndet för biologisk mångfald i världen. Rapporten visar en olycksbådande framtidsbild där människan undergräver grunden för världsekonomin, sin livsmedelsförsörjning, hälsa och livskvalitet. Författarna till rapporten understryker att det ännu inte är försent att agera. För att kunna hejda förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster måste en genomgripande samhällsförändring ske. Vi har tio år på oss att vända utveck-lingen för att undvika en sjätte massutrotning.

          Enligt FNs klimatpanel IPCC krävs nu en mycket snabb och kraftig reduktion av växthusgasutsläppen för att undvika de värsta konsekvenserna av de klimatförändringar som redan pågår. Den senaste klimatforskningen befarar att vi är på väg mot minst tre graders uppvärmning.

Samtal om förändring

Förändringen

Att ändra mänskligt beteende är något av det svåraste som finns. Vi har inte tid att vänta. Modet att gå före är viktigt. Till årsskiftet 2020/21 måste våra utsläppskurvor ha vänt om mänskligheten ska ha en chans. Vi behöver göra saker på andra sätt. Om Sverige ska nå Parisavtalets 1,5 graders-mål krävs kraftfulla åtgärder. Sverige hör till de rika länderna och därför är det vårt ansvar att gå före. Var och en av oss måste förändra vårt liv. Tillsammans möjliggör vi den förändring som behövs.

Vi behöver prata om den inre omställningen. Inre omställning är ett begrepp som används för att beskriva ett inre förändringsarbete. Det handlar om att ta ansvar för de egna valen. Det är bara individen som vet hur den egna förändringen ska gå till. För att inspireras till förändring måste vi lära av varandra. Det svåra och nödvändiga med den här förändringen är att alla människor berörs. Men vi är inte ensamma!

Erbjudandet

Att vara igångsättare och projektledare för ert arbete med hållbar utveckling. Ta fram en handlingsplan för verksamhetens anpassning till en förändrad värld. En förändring som kan påbörjas nu. Det finns stora möjligheter att göra små förändringar i de dagliga rutinerna för att sätta igång en omställning som skapar nya förutsättningar för hållbar utveckling. Den biologiska mångfalden, cirkulära kretslopp och medvetenheten kan stärkas genom verksamhetens dagliga arbete.

Första mötet

Jag träffar en liten grupp och vi samtalar om vilka behov och förutsättningar som finns i er verksamhet och vi diskuterar vilka möjligheter till förändring som är mest intressanta i nuläget. Vilka tankar har ni i er verksamhet om mål för en omställning till en hållbar organisation i ett förändrat samhälle?

Kommande arbete

Kan vara något av följande:

  • En information på 30 – 45 minuter för en större grupp när jag berättar om de regionala, nationella och globala mål och överenskommelser som finns och som är vägledande inom hållbar utveckling och omställning. Jag förklarar vanligt förekommande begrepp och redogör för nuläget.
  • Workshop med en större grupp för att gemensamt genom en medskapande process arbeta fram gemensamma mål och intentioner för verksamheten att arbeta vidare med.
  • Ta fram de mål som kan ligga till grund för arbetet och skriva en handlingsplan för hållbar utveckling. Den bör utgå från den kunskap om processerna som finns hos verksamheten. Det är klokt att börja med det som är lättast. Vilka ska vara med i början? Etablera en projektgrupp som är föregångare inom verksamheten.
  • Leda arbetet med förändring tillsammans för en hållbar värld.
  • Inspiration: kommunicera målen och strategin och de framsteg som görs i organisationen. Lära av andra och studera hur andra gör.